รักษ์โบราณวัตถุ  รักษ์โบราณวัตถุ


            ความ สำคัญของการอนุรักษ์โบราณวัตถุ โดยเฉพาะองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์เชิงป้องกัน หนังสือเล่มนี้จึงเปรียบเสมือนแนวทางการป้องกันปัจจัยต่าง ๆ ที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่โบราณวัตถุ หรือการสาธารณสุขสำหรับ “โบราณวัตถุ” นั้นเองเหมือนการบำรุงรักษาสุขภาพกาย โดยไม่ผลักภาระไปให้กับแพทย์หรือผู้ทำการซ่อมแซม หรือนักอนุรักษ์เพราะประเทศไทยขาดแคลนบุคลากรด้านนี้ และการซ่อมแซมโบราณวัตถุแต่ละชิ้นนั้น เป็นสิ่งที่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญและระยะเวลา รวมถึงค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันดูแลรักษาโบราณวัตถุหรือวัตถุสะสมอย่างถูกต้องตาม หลักวิชาการด้านการอนุรักษ์
หนังสือเล่มนี้เขียนโดย สมถวิล นิลวิไลและศิริชัย หวังเจริญ.   รักษ์โบราณวัตถุ.   กรุงเทพฯ : สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ.  2552.


00910 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-07-26 16:50:04 v : 3260ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา