วิพล นาคพันธ์ สพป. ชุมพร เขต 2


ประวัติ
• เกิดที่อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
การศึกษา
• พ.ศ. ๒๕๒๐ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี : การศึกษาบัณฑิต (เกียรตินิยม) วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทบริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา
• พ.ศ. ๒๕๒๘ สำเร็จการศึกษาปริญญาโท : ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี : นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
• พ.ศ. ๒๕๕๐ สำเร็จหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘
จากสถาบันพระปกเกล้า

การฝึกอบรมที่สำคัญ
• ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๘
จากสถาบันพระปกเกล้า
• ประกาศนียบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรธรรมาภิบาลของผู้บริหารการศึกษา สำหรับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน จากสถาบันพระปกเกล้า
• วุฒิบัตรการอบรมตามโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาตามระบบคุณธรรม จากสำนักงาน ก.ค.
• วุฒิบัตรการศึกษาอบรมหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครอง และหลักสูตรความรู้เกี่ยวกับศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง จากสวัสดิการสำนักงาน ศาลปกครอง
• วุฒิบัตรการฝึกอบรมทางไกล หลักสูตรกฎหมายมหาชน จากสำนักงาน ก.พ.
• วุฒิบัตรการอบรมตามหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับสูง (ส่วนภูมิภาค) จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
• วุฒิบัตรการอบรมตามหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารการศึกษาระดับจังหวัด จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
• วุฒิบัตรการอบรมตามหลักสูตรเตรียมผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัด จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
• วุฒิบัตรการอบรมตามหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูง (ผู้อำนวยการโรงเรียน) จากสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา
• หนังสือสำคัญการผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “การวางแผน เชิงกลยุทธ์” จากสถาบันพัฒนานโยบายและการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• Certificate of Participation in the Training Course on คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร จาก National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC)
• Certificate of Participation in a Train-the-Trainer Course on School Self-Management จาก Tasmanian Principals Institute (Australia)
• Certificate of Attendance of The English for Executives Course จาก Chulalongkorn University Language Institute

การศึกษาดูงาน
• พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาดูงานตามหลักสูตรการอบรม ปรม. รุ่นที่ ๘ ของสถาบันพระปกเกล้า ณ
ประเทศสเปน
• พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานตามโครงการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเรียนรู้แบบคละชั้น
ณ ประเทศนิวซีแลนด์
• พ.ศ. ๒๕๕๐ ศึกษาดูงานตามหลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลงเพื่อรองรับการกระจายอำนาจ
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
• พ.ศ. ๒๕๕๒ ศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนานักบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
ณ ประเทศญี่ปุ่น
• พ.ศ. ๒๕๔๙ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น
(โอซากา นารา เกียวโต โกเบ และซาซายามา)
• พ.ศ. ๒๕๔๘ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศส
(ปารีส แกลร์มงต์-แฟร์อองต์ และวิชี่)

• พ.ศ. ๒๕๔๖ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
(เซี่ยงไฮ้ และซูโจว)
• พ.ศ. ๒๕๔๖ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์
และประเทศออสเตรเลีย (โอ๊กแลนด์ และซิดนีย์)
• พ.ศ. ๒๕๔๐ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
(ฮอโนลูลู ชิคาโก บัฟฟาโล วอชิงตัน ดี.ซี. นิวยอร์ก ออลันโด และลอส แองเจลีส)
• พ.ศ. ๒๕๓๗ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศสหพันธรัฐ มาเลเซีย
(ปีนัง และกัวลาลัมเปอร์)
• พ.ศ. ๒๕๓๕ ศึกษาดูงานการบริหารและการจัดการศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (โซล)
และฮ่องกง

การรับราชการ

• เริ่มรับราชการเมื่อ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ในตำแหน่งครูจัตวาโรงเรียน วัดนิโครธคุณากร สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

ประสบการณ์

• ครูผู้สอนระดับประถมศึกษา (ครูจัตวา ครูตรี ครู ๓ ระดับ ๓ และอาจารย์ ๑ ระดับ ๓ - ๔) รวม๑๐ ปี (๒๕๑๕-๒๕๒๕)
• ผู้บริหารการประถมศึกษาระดับอำเภอ ๑๐ ปี (๒๕๒๕-๒๕๓๕)
o ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา ระดับ ๔ และ ระดับ ๕
o ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ระดับ ๕
o ผู้ช่วยหัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี ระดับ ๕
o หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอกะปง จังหวัดพังงา ระดับ ๖

• ผู้บริหารการประถมศึกษาระดับจังหวัดและผู้บริหารการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ๑๙ ปี (๒๕๓๕-ปัจจุบัน)

o ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดระนอง ระดับ ๗
o ผู้ช่วยผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ระดับ ๗
o ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี ระดับ ๘
o ผู้อำนวยการการประถมศึกษาจังหวัดกระบี่ ระดับ ๘
o ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ ระดับ ๘
o ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทลุง ระดับ ๘ ระดับ ๙ และ วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
o ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพังงา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ
o ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

เกียรติประวัติที่สำคัญ

• พ.ศ. ๒๕๔๔ ผู้บริหารที่มีผลงานมาตรฐาน ปี ๒๕๔๔ ของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) รับโล่รางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
• พ.ศ. ๒๕๓๘ ผู้บริหารและสนับสนุนการศึกษาดีเด่น ปี ๒๕๓๘ ของ สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (สปช.) รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

การปฏิบัติงานที่สำคัญ

• พ.ศ. ๒๕๔๘ – ปัจจุบัน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญเฉพาะกิจเกี่ยวกับการยกร่าง การพิจารณากลั่นกรองกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์วิธีการในการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ประธาน ก.ค.ศ.
• พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะทำงานร่วมระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนภารกิจการจัดการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ00719 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2011-04-08 12:39:54 v : 2648ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา