ครูผู้นำทางวิชาการ 4.0


ครูผู้นำทางวิชาการ 4.0

คุณลักษณะผู้นำทางด้านวิชาการ เป็นคุณลักษณะส่วนบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ความรอบรู้ในเรื่องการจัดการศึกษา ความรอบรู้บริบททางสังคม ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย หลักสูตร ยึดหลักการและทฤษฏีในการทำงาน การแสวงหาความรู้อยู่เสมอ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีการเผยแพร่วิสัยทัศน์ในด้านการศึกษา มีความสำเร็จและมีผลงานทางวิชาการ สร้างองค์ความรู้ที่ทันสมัย รอบรู้ในการวิจัย กล้าเผชิญหน้าและยอมรับการเปลี่ยนแปลง  สามารถพัฒนาแนะนำผู้อื่นในการจัดการเรียนรู้ นำผลงานที่เกิดความสำเร็จไปแลกเปลี่ยน เผยแพร่ แบ่งปันองค์ความรู้กับผู้อื่น และสามารถในการจูงใจผู้อื่นในการพัฒนาทางด้านวิชาการด้วยแนวทางใหม่ ๆ (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2560 : 113-114)06396 โดย ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2018-07-28 21:50:22 v : 2673ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา