ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน


ศักดิ์ชัย  ภู่เจริญ ได้สรุปลักษณะของครูที่ดีในต่างประเทศ  จากหนังสือ “การยกระดับคุณภาพครูไทยในศตวรรษที่ 21” ที่น่าสนใจไว้ ดังนี้

สหรัฐอเมริกา คุณลักษณะ 10 ประการของครูสอนดี (Great Teachers)

           1. ใส่ใจด้านการสอนและการดูแลนักเรียน

           2. มีการวางเป้าหมายและจุดประสงค์การสอนในแต่ละครั้งอย่างชัดเจนและดำเนินการให้บรรลุผลตามที่ได้วางไว้

           3. มีทักษะการจัดการเชิงบวกในห้องเรียน

           4. มีทักษะการจัดการห้องเรียนที่ดี

           5. การสื่อสารกับพ่อแม่ผู้ปกครอง

           6. มีความคาดหวังต่อนักเรียนสูง

           7. มีความรู้ด้านหลักสูตรและมาตรฐาน

           8. มีความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอน

           9. รักเด็กและรักการสอน        

           10. มีความเป็นมิตรและความวางใจต่อนักเรียนสูง

            สิงคโปร์ เน้นการเตรียมและพัฒนาการพัฒนาครูให้เป็นมืออาชีพในศตวรรษที่ 21

มีลักษณะของครูที่ดี 3 ด้าน คือ ด้านเจตคติและค่านิยม ด้านทักษะ และด้านความรู้ ดังนี้05292 โดย ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ 2015-04-06 11:01:30 v : 6316ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE ติว IELTS
TOEIC ติว GED
IELTS ติว TOEIC
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็ม 

เรียนพิเศษโคราช

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา