การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และ ผู้นำทางวิชาการ


การเป็นบุคคลแห่งกเรียนรู้และ ผู้นำทางวิชาการ อ่านต่อ คลิก  

ทักษะพื้นฐานสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของบุคคล ดังนี้

1. ทักษะการฟัง  ทำให้รับข้อมูลข่าวสารซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการคิดและการพูด

2. ทักษะการตั้งคำถาม  ทำให้เกิดกระบวนการคิด  การเรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ เนื่องจากคำถามที่ดีทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ตั้งแต่ระดับการจำไปจนถึงระดับการวิเคราะห์และการประเมินค่า

3. ทักษะการอ่าน  ทำให้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  ซึ่งนอกจากจะเป็นทักษะการอ่านข้อความและความหมายรวมถึงการอ่านสถิติข้อมูลเชิงคณิตสาสตร์ต่างๆ ด้วย

4. ทักษะการคิด  ทำให้บุคคลมองการไกล  ความสามารถควบคุมการกระทำของตนให้เป็นไปตามเจตนารมณ์  การคิดอย่างมีเหตุผลและมีวิจารณญาณ  ซึ่งมีผลต่อการเรียนรู้การตัดสินใจ  และการแสดงพฤติกรรม

5. ทักษะการเขียน  เป็นความสามารถในการถ่ายทอดความรู้  ความคิด  ทัศนคติ  และความรู้สึกออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นได้เข้าใจ  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อวงการศึกษา  (เป็นพฤติกรรมที่บ่งบอกถึงการมีความรู้  ความสามรถของตนเองในทางวิชาการสาขานั้นๆ)  เนื่องจากบันทึกเหตุการณ์  ข้อมูล  ความจริง  ใช้เป็นหลักฐานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อไป

6. ทักษะการปฏิบัติ  เป็นการลงมือกระทำจริงอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาความจริง  และสามารถสรุปผลอย่างมีเหตุผลได้ด้วยตนเองเพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา

 

 

 

ที่มา : https:// www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.kruinter.com%2Fdata%2F15-8.ppt&ei=Rd32VIWDONG8uASR4YHwBw&usg=AFQjCNEAsK-FZARfQyH1FBRrXYM-plyHNw00385 โดย 2010-04-14 22:43:13 v : 34137ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

เรียนพิเศษโคราช

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design

ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา