เธ„เธงเธฒเธกเน€เธ›เน‡เธ™เธ„เธฃเธน
ชุดฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมการสอนคิด "แบบฝึกเสริมทักษะการคิด"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านเชิงวิเคราะห์จากนิทานพื้นบ้าน"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์ข่าว"
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์บทร้อยกรอง"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากข่าว"
ชุดแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "การอ่านคิดวิเคราะห์จากโฆษณา"
แบบฝึกทักษะภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์ เรื่อง รู้เรื่องราวอย่างเข้าใจ ฝึกฝนไว้คิดวิเคราะห์
แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความ " การอ่านจับใจความจากนิทาน"
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ "คิดวิเคราะห์จากบทความ"
แบบฝึกทักษะการอ่านเชิงวิเคราะห์ การอ่านเชิงวิเคราะห์จากวรรณคดี เรื่อง โคลงโลกนิติ
ชุดแบบฝึกทักษะ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และประเมินค่า "การอ่านนิทาน"
ความรู้เบื้องต้น การอ่านคิดวิเคราะห์
แบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการคิดขั้นพื้นฐาน
เทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านการคิดขั้นสูง
การอ่านเชิงวิเคราะห์นิทานพื้นบ้าน
ครูผู้นำทางวิชาการ 4.0
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)
แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
ครูดีในดวงใจ 2555
ปรัชญา
ลักษณะครูที่ดีในประเทศเพื่อนบ้าน
รวมเพลงเทิดเกียรติคุณครู
ครู คือใคร
เส้นทางครูมืออาชีพ..ครูผู้ช่วย
หนังสือ เส้นทางครูมืออาชีพ
หนังสือครูผู้สร้าง
หนังสือครู มากกว่าคำว่าครู
เพลงจรรยาบรรณครู
จรรยาบรรณวิชาชีพ
มาตรฐาวิชาชีพ
ศาสตร์และศิลป์แห่งความเป็นครู
หนังสือ "สอนนอกกรอบ: ยุทธวิธีจับใจศิษย์"
บทความเพื่อเผยแพร่
ส่งบทความ คลิกที่นี่
 จิตวิญญาณความเป็นครู กลุ่มที่5 คบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป
  : โดย นางสาววิไลลักษณ์ พิรักษา
 ความสำคัญของวิชาชีพครู บทบาท และหน้าที่
  : โดย 1.นางสาวกนิษฐรัตน์ แก้วสุข รหัสนักศึกษา 6180105101 2.นางสาวปพิชญา จงคูณกลาง รหัสนักศึกษา 6180105114 3.นางสาวปภัสรา ติ้นสั้น รหัสนักศึกษา 6180105115 4.นางสาวสุธิดา ขอรวมกลาง รหัสนักศึกษา 6180105124 5.นายธนบดินทร์ เกตุขุนทด รหัสนักศึกษา 6180105128
 รายงานลักษณะและสภาพงานครู
  : โดย P5 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป กลุ่ม2
 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวปวีณา สนิทสิงห์ (กลุ่มที่ 2)
 กลุ่มที่ 3 หลกัการสอนทเี่น้นการคดิวเิคราะห ์ และการจัดการเรียนการสอนทเี่น้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  : โดย สราวุฒิกรมไธสง6180102220
 พัฒนาการวิชาชีพครู
  : โดย ภานุวิชญ์ โมกศรี
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ ฉบับเเก้ไข
  : โดย คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย นางสาวจิราวรรณ โพธิ์เย็น นางสาวนิตยาภรณ์ คำเกิดภูมี นางสาวปฐมพร คำโสภา นางสาววิมลสิริ จินดาวงษ์ นางสาวสุพัตรา อาศาเมือง นางสาวอรดา ทุมภิรา
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย คบ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย นางสาวจิราวรรณ โพธิ์เย็น นางสาวนิตยาภรณ์ คำเกิดภูมี นางสาวปฐมพร คำโสภา นางสาววิมลสิริ จินดาวงษ์ นางสาวอรดา ทุมภิรา
 ความก้าวหน้า การพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  : โดย นางสาวภมรพรรณ์ ทิชัย
 กลุ่มที่ 2 มาตรฐานวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวอนัญพร อำตำงาม รหัส 6180102212 คณะครุศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
  : โดย นางสาววราลักษณ์ กาพย์กลอน (6180102206)
 บทบาท หน้าที่ และสภาพงานครู
  : โดย นางสาวกีรติกานต์ อยู่คำ 6180102201 นางสาวธัญสินี คล้ายทิม 6180102204 นางสาวนัฐธิดา อ่ำกลาง 6180102205 นายกลศึก พันธุ 6180102213
 ปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับผู้เรียนที่ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
  : โดย นางสาววราลักษณ์ กาพย์กลอน (6180102206)
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย ่้นางสาวปิ่นมณี มาสีกุก
 ลักษณะครูที่ดี
  : โดย ปริยาภรณ์ คำอ้าย
 หลักการและปรัชญาการศึกษา ความสำคัญของวิชาชีพครู
  : โดย นาย กานท์กวี คงใจดี
 ความก้าวหน้าการพัฒนาสู่ความเป็นครูมืออาชีพ
  : โดย นายกฤษฎา เพ่งผล
 บทบาท หน้าที่ ภาระงานของครู
  : โดย นางสาวกรรณิการ์ จันทร์แจ้ง
 พัฒนาการของวิชาชีพครู
  : โดย นาย ภัทรธร สิริวงษ์อังกูร
 มาตรฐานวิชาชีพครู
  : โดย น.ส. ชยาภรณ์ อุทธาทอง ค.บ. เคมีปี 1 รหัส 6080103106
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู ข้อที่ 7
  : โดย น.ส. ชยาภรณ์ อุทธาทอง ค.บ. เคมีปี 1 รหัส 6080103106
 ลักษณะครูที่ดียุค 4.0
  : โดย นางสาวนงนภัส อาจโคกสูง รหัสนักศึกษา6080103109 ค.บ.เคมี ปี1
 จรรยาบรรณข้อที่ 4
  : โดย น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณกูฏ
 การเป็นผู้นำทางวิชาการ
  : โดย น.ส.ธิดารัตน์ สุวรรณกูฏ
 ครูดีในดวงใจ
  : โดย นางสาวนันธิกา วัฒนากลาง
 จิตวิญญาณความเป็นครู
  : โดย กลุ่มจิตวิญญาณความเป็นครู
 แก้ไขงาน เอาบทความนี้ค่ะอาจารย์ ครูดีตามแนวคิดของนางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก รหัสนักศึกษา 6080122101 โปรแกรมจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว-ภาษาไทย
 จรรยาบรรณวิชาชีพครูข้อที่ 9
  : โดย นางสาว รัตติยา มินพิมาย
 ปรัชญาแนวคิดทฤษฎีการศึกษา
  : โดย นายสุรชาติ รัตทะวงศ์และคณะ
 วิวัฒนาการการศึกษาไทย อดีตถึงปัจจุบัน
  : โดย นางสาวสุภาพร สีแก้ว 60B0101219
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 การสร้างทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพครู
  : โดย นางสาวพิชญาพัชร สุขกำเนิด
 PS_จรรณยาบรรณวิชาชีพครูหมวด3,5_คบชีววิทยา
  : โดย ญาณวุฒิ แสงศิรินาวิน
 จรรยาบรรณความเป็นครู
  : โดย น.ส.จุฑารัตน์ ชนะพิศ รหัส 6080122103
 จรรยาบรรณวิชาชีพครู (จรรยาบรรณต่อตนเอง)
  : โดย นางสาวเกวลิน ใหญ่กระโทก


หน้า          10  11  12  13  14  15  16  17  18 


ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ

ติดต่อ
โทร. 0896263747
siamdoctor@hotmail.com
facebook.com/kruinter
สมุดเยี่ยม

 

Get the Flash Player to see this player.
เว็บทางการศึกษา
ตรวจสอบความเร็วอินเตอร์เน็ต
ข่าว The Nation
ข่าว CNN
ข่าว BangkokPost


มูลนิธิทางไกrลผ่านดาวเทียม
บริการการเรียนการสอนทางไกล ผ่านดาวเทียม จากโรงเรียนไกลกังวล หัวหิน
มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
ศูนย์กลางการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย ครอบคลุมการศึกษาทุกระบบ
GURU Online
พัฒนาครูไทย มาตรฐานเท่าเทียม เรียนได้ทุกที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ก้าวย่างอย่างเข้าใจ
การจัดกระบวนการเรียนรู้เพศศึกษาให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรสถานศึกษา
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ส่งเสริมให้ข้าราชการออมเงินไว้เพื่อใช้ในยามเกษียณอาย
KARN.TV
รวมความรู้ แบบฝึกหัด กิจกรรมเพิ่มทักษะ สำหรับอนุบาล - ประถมต้น
ศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อบริการประชาชน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการทั้งการสอบถามข้อมูล การรับเรื่องร้องเรียนและการให้บริการในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวกับภาครัฐ ของทุกกระทรวง ทบวง กรม ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน
ห้องสมุด มสธ.
IGCSE
TOEIC
IELTS
TDC : Thai Digital Collection
สืบค้นงานวิจัย ฉบับเต็มแลกลิงค์
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา
Code

ชบา โลชั่นตะไคร้หอม กันยุง

จำนวนผู้เข้าชม

Free Hit Counter

พัฒนาระบบโดย
ธีรวัฒน์ ภู่เจริญ

จดโดเมน Host ออกแบบเว็บไซต์ Web Design